اطلاعات تلفن شرکت فولاد خوزستان |

نام شخص/پیمانکار
نام خانوادگی
عنوان شغل
تلفن
مدیریت
قسمت
محل نصب
برای جستجو کافیست تنها بخشی از یک آیتم اطلاعاتی را وارد کنید
جهت ارتباط با خطوط فولاد خوزستان از بیرون شرکت، درصورتیکه تلفن 8 رقمی باشد با افزودن 061 و درصورتیکه 4 رقمی باشد با افزودن 0613213می توانید ارتباط برقرار نمایید
نام شخص/پیمانکار نام خانوادگی تلفن شغل مدیریت قسمت محل نصب