اطلاعات تلفن شرکت فولاد خوزستان |

نام
نام خانوادگی
عنوان شغل
تلفن
واحد
محل نصب
پیمانکار
برای جستجو کافیست تنها بخشی از یک آیتم اطلاعاتی را وارد کنید
جهت ارتباط با خطوط فولاد خوزستان از بیرون شرکت، درصورتیکه تلفن 8 رقمی باشد با افزودن 061 و درصورتیکه 4 رقمی باشد با افزودن 0613213می توانید ارتباط برقرار نمایید