بهداشت و درمان |

ردیف تلفن عنوان
1 5804 آزمایشگاه درمانگاه خانواده
2 5805 آزمایشگاه درمانگاه خانواده
3 5830 آندسکوپی درمانگاه خانواده
4 5809 اورژانس درمانگاه خانواده
5 115 اورژانس درمانگاه شرکت
6 5821 بهداشت درمانگاه خانواده
7 5545 پذيرش و بررسي اسناد پزشکي
8 5546 پذيرش و بررسي اسناد پزشکي
9 5533 پذیرش اورژانس درمانگاه شرکت
10 5544 پذیرش اورژانس فولاد سازی - اتاق رانندگان آمبولانس
11 5801 پذیرش درمانگاه خانواده
12 5800 پذیرش درمانگاه خانواده
13 5505 پذیرش طب صنعتی
14 5828 پزشک عمومی (2) درمانگاه خانواده
15 5826 پزشک عمومی(1) درمانگاه خانواده
16 5827 پزشک متخصص متفرقه درمانگاه خانواده
17 5820 چشم پزشکی درمانگاه خانواده
18 5824 داروخانه درمانگاه خانواده
19 32294087 داروخانه درمانگاه خانواده
20 33383151 درمانگاه کیانپارس
21 33381484 درمانگاه کیانپارس
22 33383105 درمانگاه کیانپارس
23 5836 دندانپزشکی درمانگاه خانواده
24 5835 دندانپزشکی درمانگاه خانواده
25 32294088 رئیس درمانگاه خانواده
26 5810 رئیس درمانگاه خانواده
27 5806 رادیولوژی درمانگاه خانواده
28 5807 رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خانواده
29 5818 زنان و زایمان درمانگاه خانواده
30 5822 فیزیوتراپی درمانگاه خانواده
31 5814 کلینیک ارتوپدی درمانگاه خانواده
32 5817 کلینیک تخصصی گوش و حلق بینی درمانگاه خانواده
33 5812 کلینیک روانشناسی بالینی درمانگاه خانواده
34 5815 کلینیک قلب درمانگاه خانواده
35 5816 کلینیک مشاوره درمانگاه خانواده
36 5813 کینیک داخلی درمانگاه خانواده