روابط عمومی |

ردیف تلفن عنوان
1 4682 ارتباطات و تشریفات
2 4684 ارتباطات و تشریفات
3 4685 ارتباطات و تشریفات
4 4688 اطلاعات و رسانه‌ها
5 4691 اطلاعات و رسانه‌ها
6 4687 اطلاعات و رسانه‌ها- برنامه‌ریزی
7 4160 امور مسافرت
8 32908313 امور مسافرت
9 4690 رئیس تبلیغات و رسانه‌ها
10 4680 مدیر روابط عمومی
11 4681 مدیر روابط عمومی