آموزش و بهپویی |

ردیف تلفن عنوان
1 2510 رئیس نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزش
2 2537 اجرای آموزش
3 2538 اجرای آموزش
4 4781 اجرای آموزش
5 2551 دانشکده علمی کاربردی- رئیس مرکز
6 2552 دانشکده علمی کاربردی-برنامه ریزی و اجرا
7 2553 دانشکده علمی کاربردی-برنامه ریزی و اجرا
8 2540 رئیس اجرای آموزش
9 2525 رئیس بهپویی
10 2530 رئیس تحقیقات و توسعه
11 2508 رئیس نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزش
12 2513 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- ایمنی
13 2517 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- برق و ابزاردقیق- زبان
14 2511 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- تولید
15 2514 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- مالی
16 2518 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- مدیریت
17 2512 کارشناس برنامه‌ریزی آموزش- مکانیک
18 2520 کارشناس بهپویی
19 2521 کارشناس بهپویی
20 2509 کارشناس بهپویی
21 2582 کارشناس تحقیقات و توسعه
22 2519 کارشناس تحقیقات و توسعه
23 2515 کارشناس نیازسنجی
24 2532 کتابخانه