آموزش و بهپویی |

ردیف تلفن عنوان
1 5030 رئیس اجرای آموزش
2 5020 رئیس ارزیابی و توسعه منابع انسانی
3 5050 رئیس بهپویی
4 5060 رئیس مرکز علمی کاربردی شهدای فولاد
5 5070 رئیس نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزش
6 5010 مدیر آموزش
7 5011 مدیر آموزش
8 5033 کاردان آجرای آموزش
9 5022 کارشناس ارزیابی و توسعه منابع انسانی
10 5052 کارشناس بهپویی
11 5053 کارشناس بهپویی
12 5062 کارشناس مرکز آموزش علمی کارردی
13 5072 کارشناس نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش
14 5073 کارشناس نیازسنجی و برنامه ریزی آموزش
15 5032 کتابخانه