تعمیرات |

ردیف تلفن عنوان
1 4547 کارگاه شارژ کپسول اطفاء حریق
2 1888 تعمیر اینترفون
3 1889 تعمیر اینترفون
4 8435 تعمیر تلفن و بیسیم
5 1833 تعمیر تلفن و بیسیم
6 1555 تعمیرات آسانسور
7 1355 تعمیرات تاسیسات
8 1356 تعمیرات تاسیسات
9 1566 تعمیرات تسمه نقاله
10 117 تعمیرات خطوط
11 4859 دفتر اجرایی و تعمیرات کولرشاپ
12 8492 نت سخت افزار(پرینتر و ویندوز)-حاج سردار
13 8493 نت سخت افزار(پرینتر و ویندوز)-عیدک زاده
14 8483 نت سخت افزار(تعمیر کامپیوتر)- نیسی
15 3113 کارگاه تعميرات ترانس و کلید
16 4728 کارگاه نت ساختماني غیرصنعتی منطقه 1
17 3338 کارگاه نت ساختماني غیرصنعتی منطقه 2