نت سازه‌های ساختمانی |

ردیف تلفن عنوان
1 3094 صنعتی- برنامه‌ریزی
2 3172 صنعتی- رئیس نت سازه‌های صنعتی
3 4834 صنعتی- سرپرست منطقه 2
4 3176 صنعتی- نظارت منطقه 1 و 2
5 7854 صنعتی- نظارت منطقه 1 و 2
6 7857 صنعتی- نظارت منطقه 2
7 3175 صنعتی- نظارت منطقه 2
8 3177 صنعتی- نظارت کارهای فلزی
9 4823 صنعتی- کارگاه نت منطقه 1
10 3324 غیرصنعتی- برنامه ریزی منطقه 1
11 4728 غیرصنعتی- تعمیرات برق منطقه 1
12 3333 غیرصنعتی- تعمیرات برق منطقه 2
13 4700 غیرصنعتی- سرپرست منطقه 1
14 3323 غیرصنعتی- سرپرست منطقه 2
15 4800 غیرصنعتی- نجارخانه و تاسیسات منطقه 1
16 4701 غیرصنعتی- نظارت منطقه 1
17 3338 غیرصنعتی- نظارت منطقه 2