امور منازل |

ردیف تلفن عنوان
1 5903 اتاق صدور دستور کار 200 دستگاه
2 5920 امداد گاز 200 دستگاه
3 5998 بایگانی امور منازل
4 32294524 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
5 32294525 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
6 5929 تعمیرات امور منازل
7 5919 تعمیرات امور منازل
8 5921 تعمیرات امور منازل - سرپرست کارگاه
9 32294096 حسینیه منازل سازمانی 200 دستگاه
10 5902 دفتر برنامه ریزی و نظارت تاسیسات 200 دستگاه
11 5900 رئیس امور منازل و مستغلات
12 5901 رئیس امور منازل و مستغلات
13 5608 رستوران مهمانسرای کوثر
14 32294062 سرپرست امور منازل
15 1862 سرشیفت کنترل فیزیکی 200 دستگاه
16 5999 مخابرات 200 دستگاه
17 5930 موتورخانه 200 دستگاه
18 5918 ناظر اماکن و محوطه
19 5909 نظارت اماکن و تحویل تحول 200 دستگاه
20 5913 نظارت برق 200 دستگاه
21 5911 نظارت ساختمانی 200 دستگاه
22 5886 کنترل فیزیکی آپارتمانی 200 دستگاه
23 1860 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
24 1861 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
25 1870 کنترل فیزیکی درب 7 (درب CF)
26 5883 کنترل فیزیکی فروشگاه 200 دستگاه
27 5884 کنترل فیزیکی ویلایی 200 دستگاه