ورزشی |

ردیف تلفن عنوان
1 5756 استخر کوثر 1- اتاق غریق نجات
2 5755 استخر کوثر 1- درب ورودی
3 5757 استخر کوثر 2
4 5758 استخر کوثر 2
5 32294050 باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد-دفتر مدیریت
6 5751 تربیت بدنی
7 5752 تربیت بدنی
8 5754 تربیت بدنی - خواهران (روزهای فرد)
9 32294060 تربیت بدنی - رئیس