مهمانسرا و رستوران |

ردیف تلفن عنوان
1 4165 رستوران شماره 1
2 4177 رستوران شماره 2
3 5608 رستوران مهمانسرای کوثر
4 9523 شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا - باشگاه فولاد - طبقه دوم VIP ( بوفه و رستوران )
5 4572 فولادسازی رستوران شماره 4
6 5600 منازل سازمانی - مسئول مهمانسرا و رستوان کوثر
7 5627 مهمانسرای نور - دفتر (کشیک)
8 32294127 مهمانسرای نور - دفتر (کشیک)
9 5604 مهمانسرای کوثر- پذیرش
10 5607 مهمانسرای کوثر- ناظر آشپزخانه