بانک |

ردیف تلفن عنوان
1 32908256 بانک انصار - جنب کنترل زمان درب یک
2 32908257 بانک انصار - جنب کنترل زمان درب یک
3 4407 بانک انصار - سه طبقه ذوب
4 32908258 بانک انصار - سه طبقه ذوب
5 32294097 بانک صادرات (فاکس)- 200 دستگاه
6 32294098 بانک صادرات- 200 دستگاه
7 4403 بانک ملت
8 32908255 بانک ملت
9 4405 بانک ملی
10 32908250 بانک ملی
11 32908251 بانک ملی
12 32908252 بانک ملی
13 32908253 بانک ملی- درب5