تعاونی مصرف و فروشگاه |

ردیف تلفن عنوان
1 32294500 بوفه دریاچه 200 دستگاه
2 4195 تعاونی مصرف
3 32294520 تعاونی مصرف
4 32294521 تعاونی مصرف
5 32294095 تعاونی مصرف - فروشگاه بازارچه
6 32294090 مدیر تعاونی مصرف
7 32294523 میوه فروشی اصلانی 200 دستگاه