بازرسی و نظارت |

ردیف تلفن عنوان
1 4511 امور پیمانکاران
2 4539 امور ترافیک
3 4545 حراست درب یک- تردد خودرو
4 4538 حراست هنرستان جوار
5 4570 حفاظت IT
6 4502 حفاظت پرسنلی / بازرسی و نظارت
7 4507 حفاظت پرسنلی / بازرسی و نظارت
8 1810 حفاظت درب 1
9 1811 حفاظت درب 1
10 1820 حفاظت درب 2
11 1821 حفاظت درب 2
12 1830 حفاظت درب 3
13 1840 حفاظت درب 4
14 1841 حفاظت درب 4
15 1850 حفاظت درب 5
16 1851 حفاظت درب 5
17 4510 رئیس کنترل فیزیکی
18 4508 رئیس کنترل فیزیکی
19 114 ستاد خبری بازرسی و نظارت
20 1862 سرشیفت کنترل فیزیکی 200 دستگاه
21 4500 مدیر بازرسی و نظارت
22 4544 مرکز پیام
23 4505 مسئول صدور کارت
24 4580 هماهنگ کننده کنترل فیزیکی
25 5886 کنترل فیزیکی آپارتمانی 200 دستگاه
26 1860 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
27 1861 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
28 1870 کنترل فیزیکی درب 7 (درب CF)
29 5883 کنترل فیزیکی فروشگاه 200 دستگاه
30 5884 کنترل فیزیکی ویلایی 200 دستگاه