بازرسی و نظارت |

ردیف تلفن عنوان
1 4511 امور پیمانکاران
2 4539 امور ترافیک
3 4545 حراست درب یک- تردد خودرو
4 4538 حراست هنرستان جوار
5 1810 حفاظت درب 1
6 1811 حفاظت درب 1
7 1820 حفاظت درب 2
8 1821 حفاظت درب 2
9 1830 حفاظت درب 3
10 1831 حفاظت درب 3
11 1840 حفاظت درب 4
12 1841 حفاظت درب 4
13 1850 حفاظت درب 5
14 1851 حفاظت درب 5
15 4508 رئیس کنترل فیزیکی
16 1862 سرشیفت کنترل فیزیکی 200 دستگاه
17 4500 مدیر بازرسی و نظارت
18 4544 مرکز پیام
19 4580 هماهنگ کننده کنترل فیزیکی
20 4640 کمیته تخلفات
21 5886 کنترل فیزیکی آپارتمانی 200 دستگاه
22 1860 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
23 1861 کنترل فیزیکی درب 6 (درب ورودی 200 دستگاه)
24 1870 کنترل فیزیکی درب 7 (درب CF)
25 5883 کنترل فیزیکی فروشگاه 200 دستگاه
26 5884 کنترل فیزیکی ویلایی 200 دستگاه