مدارس و مهدکودک |

ردیف تلفن عنوان
1 4538 حراست هنرستان شهداء فولاد
2 32294102 مدرسه دبستان پسرانه
3 32294103 مدرسه دبستان پسرانه
4 32294100 مدرسه دبستان دخترانه
5 32294101 مدرسه دبستان دخترانه
6 32294108 مدرسه دبیرستان دخترانه
7 32294109 مدرسه دبیرستان دخترانه
8 32294106 مدرسه راهنمایی پسرانه
9 32294107 مدرسه راهنمایی پسرانه
10 32294104 مدرسه راهنمایی دخترانه
11 32294105 مدرسه راهنمایی دخترانه
12 32294093 مهدکودک 200 دستگاه
13 32294094 مهدکودک 200 دستگاه
14 2534 هنرستان جوار - واحداجرائي
15 2535 هنرستان جوار- مدیریت
16 32294110 هیئت امنا مدارس
17 32294111 هیئت امنا مدارس