تاکسیرانی و تاکسی سرویس |

ردیف تلفن عنوان
1 32294524 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
2 4136 تاکسی سرویس بطوند
3 4140 تاکسی سرویس بطوند
4 32294525 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
5 5888 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
6 5777 تاکسی سرویس فولاد
7 5778 تاکسی سرویس فولاد
8 5773 تاکسیرانی درب 4
9 5774 تاکسیرانی درب 4
10 5783 تاکسیرانی درب 4