تاکسیرانی و تاکسی سرویس |

ردیف تلفن عنوان
1 32294524 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
2 4136 تاکسی سرویس بطوند
3 4140 تاکسی سرویس بطوند
4 32294525 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
5 5888 تاکسی سرویس شکوفه- 200 دستگاه
6 4145 تاکسی سرویس فولاد
7 4146 تاکسی سرویس فولاد
8 4137 تاکسیرانی درب 4
9 4138 تاکسیرانی درب 4
10 4142 تاکسیرانی درب 4