بیمه و بازنشستگی |

ردیف تلفن عنوان
1 5841 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - باربری
2 5844 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - بیمه آتش سوزی و سرقت
3 5842 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو
4 5843 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - بیمه مسئولیت
5 32908297 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - فاکس
6 5840 بیمه تأمین آتیه فراگیر - منازل سازمانی - مجاور دفاتر امور منازل - مسئول بیمه
7 2062 بیمه تأمین آتیه فراگیر (بیمه البرز) - امورعمومي فولادسازی
8 7899 بیمه تأمین آتیه فراگیر (بیمه البرز) - مسجد مرکزی
9 7930 بیمه تأمین آتیه فراگیر (بیمه البرز) - مسجد مرکزی
10 7898 بیمه تأمین آتیه فراگیر (بیمه البرز) - مسجد مرکزی
11 33916520 بیمه تامین آتیه فراگیر - دفتر کیانپارس
12 33916521 بیمه تامین آتیه فراگیر - دفتر کیانپارس
13 33916435 بیمه تامین آتیه فراگیر - دفتر کیانپارس
14 33916436 بیمه تامین آتیه فراگیر - دفتر کیانپارس
15 5273 بیمه و بازنشستگی
16 5272 بیمه و بازنشستگی
17 5274 بیمه و بازنشستگی
18 5275 بیمه و بازنشستگی
19 5276 بیمه و بازنشستگی
20 5270 رئیس بیمه و بازنشستگی
21 32908366 رئیس بیمه و بازنشستگی