ستاد تعمیرات |

ردیف تلفن عنوان
1 4970 ستاد تعميرات احیاء
2 4971 ستاد تعميرات احیاء
3 4972 ستاد تعميرات احیاء- ماشین آلات
4 4974 ستاد تعميرات زمزم 2
5 4989 ستاد تعميرات زمزم 2
6 4976 ستاد تعميرات زمزم 2- ماشین آلات
7 4973 ستاد تعميرات گندله سازي 1
8 4977 ستاد تعميرات گندله سازي 1
9 4927 ستاد تعميرات گندله سازي 2
10 4978 ستاد تعميرات گندله سازي 2- ماشین آلات