شرکت‌های تابعه فولاد خوزستان |

ردیف تلفن عنوان
1 7813 پیشگامان فولاد جنوب-دفتر مدیریت
2 7894 پیشگامان فولاد جنوب-دفتر مدیریت
3 4099 شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا -آموزش بلوک1 - اتاق 15
4 7880 شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس- درب 2
5 2897 شرکت فولاد ریل جنوب - مدیریت - راه آهن
6 52234602 صنعت فولاد شادگان- دفتر مدیریت
7 52238674 صنعت فولاد شادگان- فاکس
8 3475 گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان - دفتر مدیریت
9 32908390 گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان - دفتر مدیریت
10 7400 مدیر عامل شرکت ایده پردازان
11 7401 مسئول دفتر مدیر عامل شرکت ایده پردازان
12 32294510 منازل سازمانی - شرکت ایده پردازان صنعت فولاد - دفتر مرکزی
13 32294511 منازل سازمانی - شرکت ایده پردازان صنعت فولاد - دفتر مرکزی
14 5700 منازل سازمانی - فوق برنامه - دفتر مدیر شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا
15 7898 نمایندگی بیمه تامین آتیه فراگیر - بیمه البرز - بیمه تکمیلی