ایمنی و آتش نشانی |

ردیف تلفن عنوان
1 116 آتش نشانی فولادسازی
2 5566 آتش نشانی فولادسازی
3 5568 اتاق پرسنل ایستگاه فولادسازی
4 1455 ایستگاه مرکزی آتش نشانی
5 5593 ایمنی احیاء
6 5594 ایمنی احیاء
7 5596 ایمنی انرژی سیالات
8 5588 ایمنی پروژه ها و برنامه ریزی توسعه
9 5595 ایمنی خدمات صنعتی
10 5589 ایمنی فولادسازی
11 5591 ایمنی فولادسازی
12 5590 ایمنی فولادسازی
13 5592 ایمنی مواد اولیه
14 5597 ایمنی نگهداری و تعمیرات
15 5571 پیمانکار شارژ کپسول
16 125 دیسپاچری آتش نشانی
17 5550 رئیس آتش نشانی
18 5580 رئیس ایمنی
19 1466 فولادسازی ایستگاه آتش نشانی
20 5560 مسئول شیفت آتش نشانی
21 5585 کارشناس لوازم حفاظت فردی
22 5570 کارگاه شارژ کپسول اطفاء حریق